Privacybeleid

1. WIE?

Deze Privacy Policy regelt de verwerking van persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke van CLOET & PARTNERS
– met maatschappelijke zetel te de Selliers de Moranvillelaan 37
– met ondernemingsnummer BTW BE0697.849.177
– en als contactpersoon voor de verwerking Florence Van Den Broucke  .

 

2. WELKE GEGEVENS?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming definieert de term Persoonsgegevens als volgt:
Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

 

3. WAARVOOR WORDEN DE GEGEVENS GEBRUIKT?

Een advocaat treedt op als juridisch adviseur, vertegenwoordiger in rechte of voor andere doeleinden, en zal voor de goede uitvoering van het beroep verschillende vormen van informatie, documentatie en ook persoonsgegevens nodig heb.

 

In de interactie met overheden, deurwaarders, actoren van justitie, is het eventueel mogelijk dat persoonsgegevens dienen te worden overgemaakt.

 

De persoonsgegevens van onze cliënten worden enkel verwerkt in het kader van de opdrachten die aan CLOET & PARTNERS worden toevertrouwd.

 

Alle gegevens vallen bovendien onder het beroepsgeheim en verlaten het kantoor niet.

 

4. DUUR VAN DE VERWERKING

CLOET & PARTNERS bewaart de persoonsgegevens van de verschillende partijen minstens gedurende de looptijden van de opdrachten die haar worden toevertrouwd.

 

Er zijn verschillende verplichtingen en bescherming die op juridische dossiers van toepassing zijn, zoals het beroepsgeheim, professionele bewaringsplicht en dergelijke meer.

 

Er zijn gerechtvaardigde belangen die toelaten om de bewaring van persoonsgegevens aan te houden na het afsluiten van dossiers.

 

CLOET & PARTNERS bevestigt dat deze verwerking van persoonsgegevens zich zal beperken tot wat nodig is binnen het kader van de gerechtvaardigde belangen.

 

CLOET & PARTNERS is verbonden door het beroepsgeheim, waar ook persoonsgegevens onder vallen.

 

5. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

CLOET & PARTNERS heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

 

CLOET & PARTNERS heeft bovendien de keuze gemaakt voor een software voor advocatenkantoren (Kleos van Wolters Kluwer) die de hoogste normen van databeveiliging hanteert (ISO 27001).
(Artikels 24 en 28 GDPR)

 

6. Rechten van de betrokkenen:

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat CLOET & PARTNERS van uw persoonsgegevens maakt.

 

6.1 Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan CLOET & PARTNERS. Daarnaast hebt u steeds het recht om CLOET & PARTNERS te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

 

6.2 Recht van verzet

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven.

 

6.3 Recht van vrije gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan CLOET & PARTNERS in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.

 

6.4 Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

 

6.5 Uitoefening van uw rechten

U kan uw rechten uitoefenen door CLOET & PARTNERS daartoe te contacteren:
– hetzij per e-mail naar: 
– hetzij per post naar ons kantoor: 1082 Brussel, Selliers de Moranvillelaan 37
– mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart

 

6.6 Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van de persoonsgegevens van u omvat geen profiling en zal door CLOET & PARTNERS evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

 

6.7 Recht om klacht in te dienen

U over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie:
Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
E-mail:

 

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

 

7. COOKIES

Het surfen op de website van CLOET & PARTNERS kan de installatie van cookies op uw computer tot gevolg hebben. Zij vereenvoudigen het bezoek en verbeteren de ergonomie van de dialoog.

 U kunt de installatie van deze cookies op uw computer weigeren, maar zulke weigering kan de toegang tot bepaalde diensten van de websites in de weg staan.

 

8. NIEUWSBRIEVEN

CLOET & PARTNERS neemt haar rol als juridisch adviseur ter harte en wil haar klanten proactief informeren over belangrijke wijzigingen in wetgeving of trends in jurisprudentie die gevolgen kunnen hebben voor de klant.

 

In overeenstemming met de algemene regels inzake gegevensbescherming, vereist CLOET & PARTNERS dat elke klant voorafgaande toestemming moet geven voor het versturen van nieuwsbrieven.

 

Bovendien zal CLOET & PARTNERS te allen tijde de mogelijkheid openlaten om toestemming voor enige vorm van communicatie in te trekken voor informatiedoeleinden, indien aanwezig.

 

9. WIJZIGINGEN

Deze Privacy Policy kan worden gewijzigd. Wij adviseren u regelmatig deze Privacy Policy na te lezen op eventuele wijzigingen.

 

Laatst bijgewerkte versie: 17.08.2018